Dofinansowania dla rolników

Agroenergia 2020 – program dofinansowania dla rolników na panele fotowoltaiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje pomoc rolnikom, chcącym zainwestować w odnawialne źródła energii, jakimi są m.in. instalacje fotowoltaiczne, poprzez uruchomienie programu Agroenergia 2020. Program ten ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonych działalności rolniczych na środowisko naturalne. W ramach programu można również sfinansować kogenerację oraz budowę biogazowni.

Beneficjenci, czyli kto może skorzystać z programu

Beneficjentem programu Agroenergia 2020 może być osoba fizyczna, która posiada prawa własności lub jest dzierżawcą nieruchomości rolnych (użytków rolnych), których łączna powierzchnia mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Należy również podkreślić, że osoba starająca się o dofinansowanie
w ramach programu (właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych) musi być w posiadaniu gospodarstwa oraz prowadzić je osobiście w okresie nie krótszym niż rok przed złożeniem wniosku.

Ustawodawca wyszczególnił dwie grupy beneficjentów mogących starać się o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia 2020. Pierwszą, wyszczególnioną powyżej są osoby fizyczne. Drugą natomiast są wnioskodawcy posiadający status osoby prawnej. Beneficjenci będący osobami prawnymi, podobnie jak w przypadku osób fizycznych muszą przez minimum rok przed złożeniem wniosku prowadzić działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Również w tym przypadku łączna powierzchnia użytków rolnych musi się mieścić w przedziale od 1 do 300 hektarów, a beneficjenci starający się o dotację muszą być właścicielami lub osobami dzierżawiącymi użytki rolne.

Warto nadmienić, że w przypadku rolnika indywidualnego, czyli osoby fizycznej, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem nieruchomości rolnych łączna powierzchnia użytków nie może przekroczyć 300 hektarów, jak również musi on zamieszkiwać gminę, na której obszarze zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem wniosku, przez okres minimum 5 lat.

Warunki przyznania dofinansowania w ramach programu Agroenergia 2020

Osoby cywilne lub prawne, które planują na użytku rolnym rozpocząć montaż instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych lub pomp ciepła, a chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Agroenergia 2020 muszą spełnić warunki określone przez ustawodawcę.

  1. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie można rozpocząć inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na dofinansowanie nie mogą liczyć osoby, które planują rozbudowę lub modernizację już istniejącej instalacji.
  2. Zarówno zakup instalacji PV, jak i również podpisanie umowy z firmą zajmującą się wykonaniem projektu musi odbyć się po tym, jak beneficjent zostanie zakwalifikowany do programu. Środki wypłacane w ramach dofinansowania zostaną przekazane beneficjentowi w formie refundacji po zakończonej inwestycji. Jako zakończenie inwestycji rozumie się przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. W przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy magazynów energii, systemów off-grid lub pomp ciepła końcem inwestycji jest uzyskanie protokołu odbioru.
  3. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, muszą posiadać status nowych, tj. wyprodukowanych w ciągu 24 miesięcy przed datą montażu. Określony został również minimalny okres użytkowania zamontowanej instalacji, a mianowicie we wskazanej we wniosku lokalizacji beneficjent zobowiązany jest do jej eksploatacji przez okres minimum 3 lat od daty zakończenia inwestycji.
  4. W czasie, gdy beneficjent ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia 2020, nie może korzystać z innej formy finansowania inwestycji ze środków publicznych. Jednakże dopuszcza się korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej – kwota, która zostanie przedstawiona do odliczenia od podatku, musi być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania w ramach programu.
  5. Instalacja, w ramach której zostanie przydzielone dofinansowanie, musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta z założeniem, że moc elektryczna instalacji (PV, wiatrowej oraz pompy ciepła) wyniesie od 10 do 50 kW.

Dofinansowanie w ramach programu – omówienie szczegółów

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w ramach programu Agroenergia 2020 rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie w dwóch formach – dotacja może mieć charakter bezzwrotny lub zwrotny w formie pożyczki. Budżet programu wynosi 200 mln zł, z czego aż 170 mln złotych zostało przeznaczone na dofinansowania bezzwrotne, a tylko 30 mln zł na dotacje w formie pożyczki.

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. do 25 tys. złotych. Kwota, którą można otrzymać w ramach dotacji, uzależniona jest od mocy instalacji, którą beneficjent planuje zamontować. W przypadku instalacji, której moc wynosi od 10 do 30 kW dofinansowanie, może objąć do 20% wartości inwestycji, jednak kwota ta nie może wynieść więcej niż 15 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy moc instalacji będzie wynosiła od 30 do 50 kW beneficjent, może liczyć na dotację, która będzie wynosiła maksymalnie 13% kosztów instalacji, a jej kwota nie przekroczy 25 tysięcy złotych.

W przypadku, gdy inwestor decyduje się na założenie instalacji hybrydowej, tzn. instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła, może liczyć na dodatek w wysokości 10 tysięcy złotych.

Czym są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane są to opłaty, które ponosi beneficjent w czasie montażu instalacji, a które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach realizowanego programu. W przypadku programu Agroenergia 2020 do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć:

  • wykonanie audytu energetycznego
  • zakup środków trwałych, montaż oraz odbiór instalacji, przy czym środki trwałe nie mogą zostać sfinansowane w formie leasingu
  • wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, planu ochrony oraz studium wykonalności, planu budowlanego, przy czym łączny koszt wydania tych dokumentów nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych
  • opłatę za nadzór inwestorski i nadzorczy, w sytuacji, gdy nie wynosi ona więcej niż 3% kosztów kwalifikowanych
  • opłatę za wykonanie instalacji firmie montażowej, koszty materiałów, narzędzi oraz niezbędnej infrastruktury.

Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Panele słoneczne w województwie pomorskim
– Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolice Trójmiasta

Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– pomożemy Ci w pozyskaniu dotacji
– umówimy się na darmową wizję lokalną