Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony  www.aseb.pl   Arkadiusz Selonke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą   ARKADIUSZ SELONKE ELEKTRYKA BUDOWLANA Arkadiusz Selonke, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKADIUSZ SELONKE ELEKTRYKA BUDOWLANA, przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów i wszystkich użytkowników strony internetowej www.aseb.pl. Arkadiusz Selonke, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKADIUSZ SELONKE ELEKTRYKA BUDOWLANA, zapewnia realizację uprawnień wynikających z: 
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), 
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000). 
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
 1. Polityka Prywatności – niniejszy zbiór zasad postępowania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Strony; 
 2. Administrator – administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Arkadiusz Selonke, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKADIUSZ SELONKE ELEKTRYKA BUDOWLANA (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. majora Mieczysława Słabego 11/10, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842504330, REGON: 220347443); 
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 4. Strona, Serwis – www.aseb.pl
 5.  Użytkownik – każda osoba, korzystająca ze Strony. 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH Przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, którzy dobrowolnie skontaktowali się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na Stronie bądź skorzystali z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie (imię, nazwisko, adres e-mail). Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA  Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkowników m.in. w celach świadczenia usług i realizacji umów przez Administratora, dokonania procesu obsługi, nawiązania kontaktu (inicjatywa nawiązania kontaktu pozostaje po stronie Użytkownika), a także w celach marketingowych, analitycznych oraz statystycznych (przede wszystkim poprzez dane zapisywane w plikach cookies).  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 (wskazane powyżej).  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 RODO.  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres adekwatny i niezbędny do celów, w jakich zostały one zebrane. W szczególności dane te są przechowywane przez następujący czas: 
 •  przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym (na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego)
 • do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu odwołania zgody (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
Zgodnie z powyższym Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów lub do czasu, w którym Użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych.  POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA Administrator nie przekazują danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym na ich własny użytek. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników, w opisanych poniżej przypadkach:
 • podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora lub na rzecz Administratora (m.in. obsługa informatyczna, obsługa domen internetowych, obsługa płatności, usługi hostingowe); 
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnionym organom państwowym. 
PRAWA UŻYTKOWNIKA  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
 1. prawo do sprzeciwu – Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych Użytkownika z baz Administratora; 
 2. prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz żądać informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika; 
 3. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
 4. prawo do usunięcia danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu, przetwarzania niezgodnego z prawem, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; 
 5. prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez Administratora czynności; 
 6. prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik może każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę Użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 7. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Administratorem poprzez e-mail, podając nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przekazane; 
 8. prawo do skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;   
ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W celu zgłoszenia czy przekazania żądania, w zakresie opisanych powyżej uprawnień, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem: 
 • poczty tradycyjnej na adres: Arkadiusz Selonke, ul. majora Mieczysława Słabego 11/10, 80-298  Gdańsk; 
 • formularza kontaktowego dostępnego na Stronie; 
 • adresu e-mail: biuro@aseb.blase.design;
 • zgłoszenia telefonicznego: 884 636 641. 
POLITYKA COOKIES  Serwis Administratora (www.aseb.pl) wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi – małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia (zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika). W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 1. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym, 
 1. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.  LOGI SERWERA 
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania, 
  2. czas wysłania odpowiedzi, 
  3.  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
  4.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
  6. informacje o przeglądarce użytkownika, 
  7.  informacje o adresie IP. 
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
  9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.