Rolnictwo dotacje

Dotacje dla rolników

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą według unijnego prawa konkurencji. Dofinansowanie działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję stanowi pomoc publiczną i podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego.

Beneficjenci czyli rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Lista dotacji rządowych i samorządowych z których mogą skorzystać rolnicy oraz opcje pozyskania środków na własne mikro instalacje fotowoltaiczne.

MÓJ PRĄD

 • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
 • Tylko dla osób fizycznych
 • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 2 do 10 kWp
 • Organ-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CZYSTE POWIETRZE

 • W ramach Programu Czyste Powietrze możliwe jest dofinansowanie w 100% mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych jedynie w formie pożyczki
 • Jest dla osób fizycznych, które są właścicielami budynków jednorodzinnych lub posiadają zgodę na budowę domu jednorodzinnego
 • Biorąc udział w Programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tyś.zł.
 • Program obejmuje dofinansowanie na:
 • Docieplanie budynku, wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Minimalna kwota inwestycji to 7,000 tyś
 • Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem wynosi 15 lat
 • Dofinansowanie zależy od wysokości dochodu na każdego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
 • Dotacja jak i pożyczka wypłacane są po realizacji zadania.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529). Czyli dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn ilości ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych w instrukcji do wniosku zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku. Potwierdzenie następuje w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia.

Organ- WFOŚiGW w Gdańsku

ULGA INWESTYCYJNA 25%

 • Przysługuje podatnikom z tytułu wydatków poniesionych na budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt oraz zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaicznej
 • Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji polega na:
 • Odliczeniu ¼ kwoty poniesionej inwestycji od należnego podatku rolnego
 • Ulga rozliczana jest do 15 lat i może przejść na następców podatnika

AGROENERGIA

 • Program skierowany dla rolników indywidualnych którzy są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi lub dzierżawcami nieruchomości rolnych
 • Powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha
 • Od co najmniej 5 lat są mieszkańcami gminy, w której znajduje się jego ziemia
 • Dofinansowanie w postaci dotacji może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych
 • Dofinansowanie w postaci pożyczki może pokryć nawet do 100% kosztów, ale może wynosić od 100 tyś do 2 mln PLN
 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp do 2,5 mln zł/MW (maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane brutto)
 • kolektory słoneczne – do 1000 zł/kW

UWAGA WAŻNE:
Programy wyżej wymienione nie łączą się zainteresowany musi wybrać odpowiedni dla siebie wariant.